REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/196
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 28. studenoga 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
32. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 30. studenoga 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2006. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2006. godine,

3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2007. godinu (drugo čitanje),

4.

a) Nacrt prijedloga Odluke o pristupanju društvu Plinara d.o.o.,
b) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju društvenog Ugovora Plinara d.o.o.,
c) Nacrt Zaključka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Plinara d.o.o.

5.

a) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju društvenog Ugovora o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Kaštijun" d.o.o.,
b) Nacrt Zaključka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Kaštijun" d.o.o.,

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjene Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Brijuni Riviera d.o.o.,

7. "Projekt IQ Domus bonus ",

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2007. godinu,

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2007.g.

10. Prijedlog Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Druge izmjene i dopune Plana  građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima Istarske županije,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja - IV izmjene i dopune plana prioriteta investicijskog ulaganja i održavanja za decentralizirane funkcije 2006. godine,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju IV izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,

14.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge za održavanje programa financijsko - računovodstvenog sustava Istarske županije
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja strojne i programske (sistemske) opreme,

15. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 149 za razdoblje od 01.01. do 31.10.2006. godine

16. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.671 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 575/Z i 1175, u vlasništvu t.d. Timsan d.o.o. iz Rovinja, D. Segalla 8 .

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.