REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/181
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 10. studenoga 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
31. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 14. studenoga 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 29. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2006. godine,

3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

4.

a) Prijedlog Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2007. godinu,
b) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije za 2007. godinu,
c) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. godinu,
d) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu,
e) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2007. godinu,
f) Prijedlog Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu,
g) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2007. godinu,
Plan prihoda i rashoda Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2007. godinu,
h) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2007. godinu,
i) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 2007. godinu,
j) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2007. godinu,
k) Prijedlog Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu,

5. Nacrt Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Natura Histrica" na prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2007. godinu,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika IŽ za članove Upravnog vijeća Opće bolnice Pula,

8. Prijedlog Zaključka o imenovanju koordinatora aktivnosti izgradnje Nove Opće bolnice Pula,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na višegodišnjoj sanaciji, rekonstrukciji i redovnom održavanju podgradnje na području Lučke uprave Umag-Novigrad sa izvođačem radova "Hidroinžinjering" d.o.o. iz Rijeke,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o osnivanju trgovačkog društva za promet na malo ortopedskim pomagalima - Medicinska oprema Forum d.o.o.,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o izmjeni i dopuni preuzetih Programa zakupa bivših domova zdravlja Poreč, Pula i Umag i o početku davanja u zakup jedinica zakupa,

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave intelektualne usluge profesionalnog fotografa u projektu "The Heart of Istria",

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od tuče na području Općine Gračišće,

14. Prijedlog Zaključka o podmirenju duga Medicinske škole u Puli,

15. Nacrt Odluke o utvrđivanju cijena Ortopedske posudionice u domovima za starije i nemoćne osobe nad kojima osnivačka prava ima Istarska županija,

16. Zaključak o prodaji zemljišta ispod zgrade (garaže) - k.č.br.2520/39, neplodno sa 18 m2 u KO Rovinj,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.637 k.o. Rovinj u naravi cisterna i stan sagrađeni na zgr.k.č.1956/1Z; 1956/2Z, u vlasništvu Duške Leko Ujvary iz Zagreba, Voćarska cesta 24,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.368 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č.1178/Z, u vlasništvu Stapar Branka iz Zagreba, Zagrebačka cesta 183,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.350 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1148/Z, u vlasništvu Milana Pavković iz Rovinja, Montalbano 12.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.