REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/178
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 30. listopada 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)   

S A Z I V A M
30. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 31. listopada 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Program zaštite okoliša Istarske županije,

2. Pismo namjere o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Istarske županije,

3. Nacrt Odluke o uvođenju posebne naknade za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije,

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade "Studije potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Istarske županije",

5. Prijedlog Zaključka o definiranju prioritetnih razvojnih programa u funkciji razvoja ruralnog prostora i ekološke poljoprivrede.

Napomena: Nakon sjednice Poglavarstva planiran je obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih  voda grada Pazina.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.   

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.