REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/177
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 20. listopada 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)  

S A Z I V A M
29. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 24. listopada 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o  osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o     izvođenju radova na popločenju gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "KAMEN" d.d. Pazin,

4.

a) Prijedlog Zaključka o imenovanju radne skupine za izradu prijedloga Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju
b) Prijedlog Zaključka o imenovanju koordinacijskog tima za izradu prijedloga Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije za 2006. godinu,

6.

a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za stipendije,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju broja i visine stipendije u akademskoj godini 2006/2007.

7.

a) Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poslijediplomski studij,
c) Prijedlog Zaključka o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2006. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ŽUC-e Istarske županije na potpisivanje IV Anexa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba - Most Motovun sa izvođačem "Ceste" d.o.o. Pula,

10. Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Popisnog povjerenstva,

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet,

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od tuče na području Općine Ližnjan,

13. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 248 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 853/Z i 855/Z u vlasništvu Karović Luce iz Rovinja, Driovier 11.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.