REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/172
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 29. rujna 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)  

S A Z I V A M
28. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 03. listopada 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2006. godine,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarske županije,

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

5. Suglasnost Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju podmorskih radova na sanaciji gata u luci Vrsar sa izvođačem radova "Šetić" d.o.o. Labin,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin, u zgradi u Raši i utvrđivanje elemenata natječaja,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na kandidiranje Projekta "Go-East 2007" godine na German Marshall found - Balkan Trust for Democracy (BTD),

9.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Izrada idejnog Projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Izrada idejnog Projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",

10.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge održavanja programa financijsko-računovodstvenog sustava Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge održavanja strojne i programske (sistemske) opreme,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge osiguranja imovine (zgrade i oprema),
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge osiguranja za prijevozna sredstva,

11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju pravaq prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.200 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen za zgr.k.č.728/Z i 729/Z, u vlasništvu Supanc-Merlin Rozine iz Rovinja, A. Leme 4,

12. Prezentacija sustava upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000.

Napomena: Materijali za točku 12. bit će uručeni na sjednici, a prisustvovanje prezentaciji obavezno je, uz članove Poglavarstva, i za sve pročelnike upravnih tijela.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.   

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.