REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/140
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 25. kolovoza 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)   

S A Z I V A M
27. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 19. rujna 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o turističkoj sezoni 2006. u Istarskoj županiji (za period siječanj-kolovoz),

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana nabave IŽ u proračunskoj 2006. godini,

4.

a) Nacrt Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
b) Nacrt Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva zaduženog za odabir i predlaganje članova radne skupine za izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade na području Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme za potrebe Zapovjedništva zaštite i spašavanja Istarske županije,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge izrade "Studije potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Istarske županije",

8.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
b) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja iza izradu idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Novelacije Plana navodnjavanja Istarske županije,

9. Prijedlog zaključka o potvrđivanju koncesija na pomorskom dobru pravnom sljedniku ovlaštenika koncesije,

10. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

11. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o prodaji automobila,

12.

a) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Povjerenstva SŠ "Vladimir Gortan" Buje za obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti (poslovi školske kuhinje),
b) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Talijanske osnovne škole Buje  o otuđenju stare školske zgrade i Sporazum o ustupanju nekretnine,

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1174/Z i 1175/Z u vlasništvu t.d. Wombat d.o.o. iz Rovinja, D. Segalla 8,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1132 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 118/Z i 119/Z , u vlasništvu Eminović Patrizije iz Rovinja,J.Rakovca 48.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.