REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/138
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 19. srpnja 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05 i 4/06)   

S A Z I V A M
25. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 25. srpnja 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje 1.01.2006. - 30.06.2006. godine,
b) Polugodišnji izvještaj Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje 1. 01. 2006. do 30.06.2006. godine

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva Istarske županije,

4. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na odluku Upravnog vijeća doma za starije i nemoćne  osobe "Alfredo Štiglić" Pula o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na adaptaciji  kuhinje,

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju potrebe stacionara u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja Ispostava Umag i predlaganju dopune osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o prodaji dijela nekretnine Istra -autu d.d. Umag,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Poreštine,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Rovinjštine,

9. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Novelacije Plana navodnjavanja Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje  vježbenika u Upravni odjel za  poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo  i vodoprivredu,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na potkoncesiju dijela pomorskog dobra,

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova na sanaciji krova OŠ Mate Balote Buje - Područna škola Kaštel,

13. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o prodaji automobila,

14. Nacrt Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova Lovačkom  društvu "Kamenjarka" iz Labina,

15. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prenamjeni novčanih sredstava za kapitalne investicije u školstvo za 2006. godinu,

16. OŠ "Rivarela" Novigrad - utvrđivanje Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti programom glazbene škole.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.