REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/125
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 03. srpnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
24. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za četvrtak, 6. srpnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1. 

a) Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Poglavarstva Istarske županije, b) Verifikacija Zapisnika sa 23. (tematske) sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2006. godine, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga za 2005. godinu, 

4. Informacija o realizaciji Zaključka Skupštine Istarske županije od 16. siječnja 2006. godine o prihvaćanju informacije o  gradnji, održavanju i  korištenju Istarskog  ipsilona, 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini, 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Izmjene i dopune financijskog plana za 2006. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezište "Alberi", 

8. Prijedlog Zaključka u vezi provedbe mjera upravnog i inspekcijskog  nadzora u sportskoj luci "Bunarina" u Puli, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste ŽC 5013 dionice odron Juričići, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme za Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Istarske županije, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije,  

12. Prijedlog Zaključka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji automobila, 

13. Prijedlog Zaključka o ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje rabljenih osobnih automobila, 

14. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu goriva,  

15. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije, 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge  tekućeg i investicijskog održavanja  transportnih sredstava, 

17. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju pročelniku Kabineta župana Istarske županije, 

18. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju za potpisivanje prethodnih mišljenja o usklađenosti prostornih planova općina i gradova s Prostornim planom Istarske županije, 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovora o etažnoj diobi za nekretninu k.č.br. 7705/2, zgrada, dvorište i vrt sa 1000 m2 upisana u zk.ul.br. 1892 u KO Žminj, 

20. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 1970, 1818 i 837 k.o. Gračišće u naravi kuća sagrađena na zgr.k.č.br. 23 ;22 i 24,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 7778 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 1293/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160. 

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.