REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/121
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 23. lipnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05 i 4/06)  

S A Z I V A M
23. tematsku Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 27. lipnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
razvojne agencije - IDA d.o.o. u Puli, Mletačka 12/IV 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Nacrt Regionalnog operativnog programa (ROP) Istarske županije. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.