REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/118
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 01. lipnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
22. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 6. lipnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u travnju 2006. godine, 

3. Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o pristupanju Istarske županije Jadranskoj euroregiji,  

4. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji  u 2005. godini,

5. 

a) Godišnje Izvješće o poslovanju društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. za 2005. godinu s prijedlozima Odluka,
b) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. za 2006. godinu s prijedlozima Odluka

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Godišnjeg izvješća za 2005. godinu, Izvješća o godišnjem nadzoru poslovanja društva za 2005. godinu i Plana poslovanja za 2006. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč 

7. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticaju uzgoju Istarskih goveda, 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na usklađeni Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2006. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na hitnoj sanaciji daljnjeg urušenja obalnog zida u luci Umag sa izvođačem radova "Hidroinžinjering" d.o.o. Rijeka, 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju sidrišta u luci Poreč - I faza sa izvođačem radova "NEPTUN - SUB" d.o.o. Šibenik, 

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi u Novigradu i utvrđivanje elemenata natječaja,  

13. 

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje III. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje  Ugovora o interventnom  održavanju  županijske ceste 5013 dionica Odron Marinci  sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje  Ugovora o izradi projektne dokumentacije: GLAVNI PROJEKT DIONICE CESTOVNE OBILAZNICE GRADA POREČA III (VRANIĆI - MALI MAJ) sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula,

14. 

a) Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Divšići
b) Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Marčana,
c) Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet,
d) Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Zvane Črnja Rovinj, 

15. 

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova OŠ Mate Balote Buje-Područna škola Kaštel,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave radi ustupanja radova na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave radi ustupanja radova na dogradnji zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova i podova OŠ Vladimir Gortan Žminj,
e) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu bezalkoholnih pića i kave za protokolarne potrebe Istarske županije,
f) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu intelektualne usluge - izrada knjige grafičkih standarda,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu intelektualnih usluga - izrada video dokumentarca Adri Fish,

16. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 544 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 1523/Z, u vlasništvu Mandek Slavka iz Rovinja, Bregovita 3,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 106/Z,u vlasništvu Štefa Nikole iz Rovinja, J.Rakovca 33,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br.5273  k.o. Rovinj  k.č. br. 5017/3 ( u naravi šuma pov. 22.465 m2 - područje Monkadonja )  i k.č. br. 5350/1 ( u naravi šuma pov.12.983 m2 - područje Šarižol ) u vlasništvu Pajković Marijana iz Rovinja, Švalba br. 38,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 507 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 1517/Z i 1518/Z, u vlasništvu Nedjeljka Vuković iz Zagreba, Sječanjska 13,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 140 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 487/Z ,u vlasništvu Violete Sirotić - Kantar iz Rovinja, Pekarska 4. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.