REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/105
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 22. svibnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
21. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za srijedu, 24.  svibnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2006. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava iz Proračuna Istarske županije za sufinanciranje razvoja poslovnih zona u 2006. godini, 

4. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju koncesije na pomorskom dobru pravnim slijednicima ovlaštenika koncesije, 

5. Prijedlog  Rješenja o osnivanju Povjerenstva za projekt plinifikacije Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov. br. 117/93,92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), 

7. Prijedlog Zaključka o Nacrtu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, 

8. Prijedlog odluke o imenovanju pročelnika upravnih tijela Istarske županije, 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o novčanoj potpori polaznicima obrazovnog tečaja "IQ-EURO", 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potrebi ustrojavanja i lokaciji punktova posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, 

11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje rabljenih osobnih automobila, 

12.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
c) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ "Jože Šuran" Višnjan Područna škola Vižinada,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja  transportnih sredstava. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.