REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/102
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 5. svibnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
20. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 9. svibnja 2006. godine
u 12,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2006. godine, 

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2006. godinu, 

4.

a) Prijedlog  Zaključka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda uključujući i razvoj distribucijskog sustava plinovoda na distribucijskom području Pula,
b) Prijedlog  Odluke  o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda uključujući i razvoj distribucijskog sustava plinovoda na distribucijskom području Pula, 

5. Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine, 

6.

a) Informacija o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2005. godinu,
b) Informacija o financijskom poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Istarske županije za 2005. godinu, 

7. Prijedlog  Odluke o potrebi ustrojavanja i lokaciji punktova posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece,  

8. Prijedlog  Zaključka o davanju mišljenja na izmjene i dopune Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije, 

9. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje II. Aneksa Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula, 

10. Suglasnost na Odluku Školskog odbora OŠ Rivarela Novigrad o darovanju k.č. br. 2431 k.o. Novigrad Gradu Novigradu - utvrđivanje prijedloga o davanju suglasnosti, 

11. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj za 2006. godinu, 

12.

a) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske županije u 2006.
b) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem srednjih škola Istarske županije u 2006.  

13.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupku nabave intelektualne usluge - izrada knjige grafičkih standarda,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravnog ugovaranja za izradu knjige grafičkih standarda,
c) Prijedlog Odlukeo poništenju postupka nabave bezalkoholnih pića i kave za protokolarne potrebe Istarske županije,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravnog ugovaranja za nabavu bezalkoholnih pića i kave za protokolarne potrebe Istarske županije,
e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čuvanja imovine,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje,
h) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja Službenih novina Istarske županije,
i) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog aparata,
j) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge uvezivanja proračunskih dokumenata. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.