REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/92
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 21. travnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
19. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 25. travnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o stanju i poslovanju Opće bolnice Pula s Izvješćem o radu u 2005. godini, 

3. Prijedlog zaključka o odabiru projekta koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2006. godini,  

4. Prijedlog  Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Istarske županije, 

5. 

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Karojba,
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju infrastrukturne izgradnje prometnica nerazvrstanih cesta na području Općine Svetvinčenat, 

6. Prijedlog  Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2006. godini, 

7. Izvješće o prihodima i rashodima "Vinistra Poreč 2005" i Prijedlog Programa "Vinistra Poreč 2006",  

8. 

a) Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije južne strane gata "Rijeka" u Puli Reg.br. 07/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule,
b) Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli Reg.br. 08/05 sa izvođačem radova "VINTIJAN " d.o.o. iz Pule, 

9. 

a) Prijedlog  Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne usluge  konsolidacija IT resursa Istarske županije,
b) Prijedlog  Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
c) Prijedlog  Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja, 

10. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1144 k.o. Savudrija u naravi stan s nus prostorijama (Vila Cesare ,Stancija Grande) sagrađen na zgr. k.č.br. 9/1Z i 9/2 Z  u vlasništvu  t.d. Pelagius  iz Savudrije , Alberi 300.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.