REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/77
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 7. travnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
18. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 11. travnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Poglavarstva Istarske županije

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2006. godine, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o Izvršenju Plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu, 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za izmjene i dopune razvrstavanja (prekategorizacije) županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, 

5. Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 – dionice Špadići - Višnjan sa izvođačem radova "CESTA" d.o.o. Pula

6.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Poreč,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Pula,
c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Rabac,
d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Rovinj,
e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad, 

7.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2006. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2006. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2006. godinu,
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2006. godinu,  

8. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru, 

9. Prijedlog Zaključka o natječaju za imenovanje pročelnika/ca u upravnim tijelima Istarske županije, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije,  

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Istarske županije i Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja, 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje Natječaja za:

a) Stručnog suradnika za pripremu međunarodnih projekata,
b) Stručnog suradnika za poslove turizma, 

13.

a) Prijedlog Zaključka o potpisivanju Anexa Ugovora o radovima na uređenju školske radionice Gospodarske škole Buje,
b) Prijedlog Zaključka o potpisivanju Anexa Ugovora o radovima na uređenju izgradnje sportske dvorane PŠ Vižinada, 

14.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi nabave opreme za školsku sportsku dvoranu PŠ Vižinada,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije u 2006. godini,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave goriva, 

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3615 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 546/Z
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 145 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č. 503/Z 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.