REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/72
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 24. ožujka 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
17. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 28. ožujka 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

a) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2005. god.,
b) Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2005 god., 

3.

a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2005. godinu,
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2005. godinu,
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005. godinu,
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2005. godinu,
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2005. godinu,
f) Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2005. godinu,
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2005. godinu,
h) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2005. godinu i Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2005. godinu,
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2005. godinu,
j) Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2005. godinu,
k) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2005. godinu,
l) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2005. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2006. godini,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije urušenih motovunskih zidina, 

6. Suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 1. Ugovoru o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke, 

7. Prijedlog Zaključka o suglasnosti za izmjenu imena investitora u građevinskoj dozvoli za izgradnju veletržnice u Poreču, 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Lučke uprave Rabac 

10. Prijedlog Zaključka o osnivanju Natječajnog Povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Istarske županije, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila, 

12. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu Microsoft licenci za potrebe upravnih tijela Istarske županije, 

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu fotokopirnog aparata,
c) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu Video dokumentarca Adri Fish,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,
f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske županije u 2006. godini,
g) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim održavanjem srednjih škola Istarske županije u 2006. godini,
h) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave tiskarskih usluga (tiskanje Službenih novina Istarske županije,
i) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave materijala i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,
j) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba (bezalkoholno piće i kava) za protokolarne potrebe Istarske županije,
k) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,
l) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge čuvanja imovine i osoblja za potrebe upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,
m) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge uvezivanja proračunskih dokumenata, 

14. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1225,161,3319 i 732  sve k.o. Fažana u naravi zgrade sagrađene na zgr. k.č. br. 8/1; 8/3; 86 i 60/4 (20/32 dijela), u vlasništvu  i  suvlasništvu općine Fažana, 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.