REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/54
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 10. ožujka 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
16. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za srijedu, 15. ožujka 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2006. godine, 

3. Informacija o turističkoj sezoni 2005. u Istarskoj županiji te polazišta za pripremu turističke sezone 2006,  

4. Projekt plinofikacije Istarske županije - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju, 

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,
b) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
c) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
d) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
e) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije,
f) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,
g) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije,
h) Pravilnik o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se     financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2006. godini, 

7. Prijedlog Odluke o prestanku zaštite botaničkog spomenika prirode "Pinije u Labincima", 

8. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o dopuni preuzetih Programa zakupa bivših domova zdravlja Poreč, Pula i Umag i o početku davanja u zakup jedinica zakupa, 

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu intelektualne usluge – izrada knjige grafičkih standarda, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu microsoft licenci, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu prijenosnih računala za potrebe Istarske županije,  

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 1442 k.o. Gračišće  u naravi kuća i vrt sagrađena na zgr. k.č.br. 2 i k.č. 1340/6. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

    

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.