REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/42
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 17. veljače 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
15. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 21. veljače 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2005. godine, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarske županije, 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Istarske županije, 

5. Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2006. godinu - dopuna,

6.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji pristanišnih rampi na pristaništu Brestova sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na hitnoj sanaciji urušenog obalnog zida u luci Umag sa izvođačem radova "Hidroinžinjering" d.o.o. iz Rijeke, 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domova zdravlja – Ispostava Poreč i utvrđivanje elemenata natječaja,  

8. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Zaključka Poglavarstva Istarske županije o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula vezano za djelatnost nuklearne medicine, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Regionalnog partnerskog odbora koji sudjeluje u izradi i provedbi Regionalnog operativnog programa Istarske županije kao konzultativno i nadzorno tijelo, 

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju liste kandidata sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2006. i 2007. godinu, 

11. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i mjerilima te načinu raspodjele sredstava za potpore, sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz proračuna Istarske županije, 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Opće bolnice Pula, 

13.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravni odjel za turizam Istarske županije,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije, 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
b) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije,
c) Pravilnik o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,
d) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva, 

15.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu prijenosnih računala,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu računalne usluge - konsolidacije IT resursa,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije, 

16.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 7 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 141/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 505 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen nazgr. k.č. 1513/Z,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 42 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 69/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.