REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/26
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 3. veljače 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
14. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 7. veljače 2006. godine
u 10,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2.

a) Plan tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2006. godinu,
b) Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2006. godinu, 

3.

a) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2006. godinu,
b) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2006. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana kapitalnih ulaganja u osnovnim i srednjim školama Istarske županije, 

5. Prijedlog Odluke o planu nabave Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije u proračunskoj 2006. godini, 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2006. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Županijskog stožera zdravstva, 

8. Prijedlog Zaključka o pristupanju Istarske županije u članstvo "Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju sanacije operativne obale u Umagu sa Gradom Umagom, 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge - organizacija 1. sajma ribarstva i ribarske opreme u RH - Umag 08.-11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada promotivnog materijala za 1. Sajam ribarstva i ribarske opreme u RH - Umag, 08.-11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.