REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/21
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 20. siječnja 2006.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
13. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 24. siječnja 2006. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Izjave o namjerama osnivanja Euroregije Alpe - Adria, 

3.       

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost v.d. pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje, 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće, 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije kao člana Upravnog vijeća Opće bolnice Pula,  

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvat "Benzinski servis u koridoru javne ceste Poreč Pazin", 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja - Ispostava Pazin i utvrđivanje elemenata natječaja, 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavku Spect gama kamere sa dva detektora, 

9. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini,

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini, 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini, 

12. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2006. godini. 

13. Prijedlog Zaključka o pozivu za otkup fotografija za projekt "Istra 365". 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.