REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/190
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 22. prosinca 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
12. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 27. prosinca 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Nacrt Zaključka o prihvaćanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu, 

3. Elaborat o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2005. godini, 

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i razvoja luke i rebalans Financijskog plana za 2005. godinu, 

5. Nacrt Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju elemenata natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja Ispostava "Dr. Lino Peršić" Labin, 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Županijskog stožera zdravstva za Istarsku županiju,

8. Prijedlog Zaključka o povjeravanju obavljanja stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave Istarske županije, 

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta "Natura Histrica" - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na područje Istarske županije 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme za OŠ "Vladimir Nazor" Potpićan, 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir fotografija za projekt "Istra 365" 

12. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava "Fondu za unapređenje i razvoj lovstva" Lovačkog saveza Istarske županije, 

13. Prijedlog Zaključka o financijskoj potpori Lovačkoj udruzi "Bena" Ližnjan za dovršetak izgradnje lovno gospodarskih objekata u lovištu, 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju:

a) Izmjena i dopuna Pravilnika o izobrazbi zaposlenika Istarske županije,
b) Izmjena i dopuna Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije u 2005. godini, 

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 2944 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 105/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 1132 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 118/Z, 119/Z i 1/8 k.č. br. 9474/1,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 313 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1058/Z,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 452 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1378/Z i 1379/Z,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. 2276 k.o. Rovinj, k.č. 7247 površine 655 m2; k.č. 7248/1 površine 6770 m2; k.č. 7248/2 površine 6670m2 i k.č. 7259 površine 15330 m2 u suvlasništvu Sugar Budicin Eufemia i Zanetti Budicin Giovanna iz Rovinja D. Pergolis b.b. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.