REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/159
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 18. studenoga 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
9. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 22. studenoga 2005. godine
u 12,30 sati u prostorijama Istarske
županije u Pazinu, Dršćevka 3

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Nacrt Odluke o osnivanju Zaklade za poticanje razvoja civilnog društva, 

2. Nacrt Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o gradnji, održavanju i korištenju Istarskog ipsilona, 

4. Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje:

a) Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2009. godine,
b) Aneksa Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine sa izvođačem radova "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula, 

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Pula za nabavku 4 operacijske lampe,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavku biokemijskog analizatora - manji,

6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o broju i visini novih stipendija Klasa:602-04/05-01/03, Urbroj:2163/1-01/8-05-2 od 04.listopada 2005.godine, 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o darovanju nekretnine Gradu Novigradu za Dječji vrtić "Tičići", 

8. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 200 k.o. Rovinj, u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 728/Z i 729/Z.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.