REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/158
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 11. studenoga 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
8. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 15. studenoga 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2005. godine,

3. II Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

4. Proračun Istarske županije za 2006. godinu,

5.

a) Razmatranje nacrta Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2006. godinu,
b) Razmatranje nacrta Programa rada za Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2006. godinu,
c) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2006. godinu,
d) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2006. godinu,
e) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2006. godinu,
f) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2006. godinu,
g) Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2006. godinu,
h) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2006. godinu,
i) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2006. godinu,
j) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2006. godinu,
k) Razmatranje Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2006. godinu,
l) Razmatranje Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2006. godinu, 

6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2005. godini, 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Inicijativnog odbora za osnivanje Muzeja suvremenih umjetnosti Istre, 

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Novigrad, 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji sanitarija i centralnog grijanja Učeničkog doma Pula, 

10. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 421 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1313/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 632 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1945/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.