REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/151
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 20. listopada 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
7. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 25. listopada 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Nacrt Prijedloga Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije, 

4. Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru, 

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova županijskih, državnih i međunarodnih manifestacija za 2005. godinu, 

7. Prijedlog Zaključka o prenamjeni novčanih sredstava za kapitalne investicije u školstvu , 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Plana navodnjavanja Istarske županije, 

10. Zaključak Poglavarstva o izmjeni Zaključka o osnivanju Komisije za odlučivanje o komercijalnoj uporabi grba i zastave Istarske županije,  

11. Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2006. i 2007. godinu, 

12.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,   
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj, 

13. Prijedlog Zaključka o davanju podrške Općini Brtonigla za provedbu podprojekta u sklopu Projekta integralnog razvoja lokalne zajednice, 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje istražnih radova i izradu geomehaničkog izvještaja za dogradnju Tehničke škole Pula, 

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja računalne opreme, 

16. 

a) Nacrt Odluke za čistu sječu šume na trasi za izgradnju Priključnog dalekovoda DV2X110 kV za TS Vinčent,
b) Nacrt Odluke za čistu sječu šume na trasi za izgradnju Dalekovoda DV2X220kV Plomin-Vodnjan, 

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 8832 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1055/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine u Rovinju - lokalitet turističke zone Monsena,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 385 k.o. Gračišće u naravi kuća  sagrađena na zgr. k.č. 84/1 zgr. i vrt k.č. 1301/2,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 1144 k.o. Savudrija  u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 9/1 zgr. i 9/2 zgr. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.