REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/132
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 29. rujna 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
6. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 4. listopada 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju broja i visini novih stipendija u šk. god. 2005/06., 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju imenovanja članova Povjerenstva za praćenje izrade vodoopskrbnog plana Istarske županije, 

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge izrade elaborata za ishođenje lokacijske dozvole za objekt Opće bolnice u Puli,

5. Prijedlog Zaključka o sredstvima za izvođenje radova na smještaju nuklearne medicine u Općoj bolnici Pula,

6. Prijedlog Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu vozila za potrebe Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora izvođenju radova na nastavku sanacije sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Vintijan" d.o.o. Pula, 

9. Prijedlog Zaključka o ustupanju opreme bez naknade, 

10. Nacrt Odluke za čistu sječu šume na području eksploatacijskog polja "Sandarovo" na k.č. 2270/1 u k.o. Sošići,

11. Nacrt Odluke za čistu sječu šume na području Istarske županije za izgradnju Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, 

12. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Statute Osnovnih škola:

a) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Fažana, Fažana,
b) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Svetvinčenat,
c) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Juršići, Juršići,
d) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Petra Studenca Kanfanar,
e) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vladimira Nazora Potpićan,
f) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Dr. Mate Demarina Medulin,
g) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vladimira Nazora Krnica,
h) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Ivana Batelića Raša,
i) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Marčana, Marčana,
j) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
k) Utvrđeni prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Novigra,
l) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Ivan Goran Kovačić Kršan - Čepić,
m) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Jože Šurana Višnjan,
n) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vladimira Gortana Žminj,
o) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Barban, Barban,
p) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Divšići, Divšići,
q) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Milana Šorga Oprtalj,
r) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina,
s) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vodnjan, Vodnjan,
t) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Rivarela Novigrad,
u) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Mate Balote Buje,
v) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Joakima Rakovca Sv. Lovreč,
w) Utvrđeni prijedlog Statuta OŠ Vladimira Nazora Vrsar,
x) Utvrđeni prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Buje. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.