REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/118
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 9. rujna 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
5. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 13. rujna 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2005. godine, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Istarske županije za 2004. godinu, 

4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prethodnog mišljenja o nacrtu Mreže domova socijalne skrbi,

5.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2004. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju domova za stare i nemoćne osobe u vlasništvu Istarske županije za 2004. godinu, 

6. Prijedlog Zaključka o izboru predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće, 

7.

a) Pravilnik o izobrazbi zaposlenika Istarske županije
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana izobrazbe zaposlenika Istarske županije u 2005. godini, 

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Suglasnosti Skupštine Istarske županije na zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Alfredo Štiglić“ Pula, 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja - Ispostavi „Dr. Lino Peršić“ Labin, 

10. Prijedlog Zaključka o davanju podrške zahtjevu Općine Kanfanar za uvrštavanje Općine Kanfanar u Mrežu ljekarničkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, za područje Istarske županije, 

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje predstavnika Istarske županije u upravnim vijećima centara za socijalnu skrb na području Istarske županije, 

12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o cijenama smještaja korisnika u Dnevnom centru Doma za starije i nemoćne osobe Raša, 

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje ličilačkih radova u Puli - Flanatička 29, 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge godišnjeg održavanja računalne opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije, 

15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade,

16. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade, 

17. Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija OŠ Marčana, 

18. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave za uvođenje centralnog grijanja u zgradi Ruža Petrović Pula (OŠ Jurja Dobrile), 

19. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o radovima na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj, 

20. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu vozila, 

21. Prijedlog Zaključka o verifikaciji štete izazvane tučom za područje općine Barban 

22. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.442 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 1360/Z. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.