REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/115
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 17. kolovoza 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
4. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 23. kolovoza 2005. godine
u 10,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2 Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2005. godine,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Istarske županije, 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluge izrade elaborata te ishođenje lokacijske dozvole za objekt Nove opće bolnice u Puli, na lokaciji Zagrebačka 34, 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2005. godini, 

7.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za izvođenje radova sanacije sustava niskotlačne klimatizacije operacijskih dvorana Djelatnosti za kirurške bolesti,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za izvođenje obrtničkih i instalaterskih radova u zgradi Djelatnosti za psihijatriju i zgradi Djelatnosti za patologiju, 

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Vintijan" d.o.o. iz Pule,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na sanaciji sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Konstruktor" d.d. Rijeka, 

9. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo, 

10. Prijedlog Odluke o plaćama, dodacima i naknadama službenika Istarske županije upućenih na rad u ured u inozemstvo, 

11.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. pročelnika Kabineta župana,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. pročelnika Kabineta župana,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije, 

13.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na opremanju kabineta kuharstva Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na zamjeni prozora TOŠ Novigrad i OŠ Rivarela Novigrad. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.