REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/98
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 15. srpnja 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
3. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 19. srpnja 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2005. godine, 

3. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske obale - plaže u naselju Zambratija, 

4. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela uređene obale za prihvat i održavanje plovila u naselju Banjole-lokacija "Portić", 

5. Nacrt odluke za čistu sječu šume na katastarskim česticama koje su obuhvaćene eksproprijacijskim elaboratima za izgradnju Istarskog ipsilona dionica Vodnjan-Pula, 

6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji sportske dvorane Gimnazije Pula, 

7. Nacrt odluke o profesionalnom obavljanju dužnosti, 

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća ustanove Istarski domovi zdravlja radi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.