REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/95
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 8. srpnja 2005.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
2. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za utorak, 12. srpnja 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u travnju 2005. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2005. godine, 

3. Poslovnik Županijskog poglavarstva Istarske županije, 

4. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2004. godini (prijedlog Zaključka i izvješće), 

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji, 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Istarske ljekarne o početku davanja u zakup jedinica zakupa (Ljekarna "Kaštel" Pazin, Ljekarna Umag, Ljekarna Novigrad), 

7. 

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u zdravstvenoj ustanovi Istarski domova zdravlja - Ispostava Poreč,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u zdravstvenoj ustanovi Istarski domova zdravlja - Ispostava Labin, 

8. 

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu vozila za potrebe Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čuvanja imovine Istarske županije,
c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge obavljanja ličilačkih radova u Puli - Flanatička 29,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg održavanja zgrade u Puli, Flanatička 29 (ličilački radovi) - ponovljeno nadmetanje, 

9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izradu projektne dokumentacije - "Izvedbeni projekt za izgradnju Veletržnice riba u Istarskoj županiji i konzultantske usluge za ishođenje građevinske dozvole za Međunarodni projekt FISH.LOG 84/01 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju istraživačkog i razvojnog projekta "Trajna zaštita Istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre", 

11.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.206 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 748/Z,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 328 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 1095/Z,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.63 k.o. Pazin u naravi kuća sagrađena na k.č. 106 zgr.,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 5218 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1459/Z,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3322 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1441 i 144/2. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.