REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

            ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/72

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 07. lipnja 2005.

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M

105. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 09. lipnja 2005. godine

u 08,30 sati u prostorijama Istarske

županije u Pazinu, Dršćevka 3

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 104. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge izrade Projektne dokumentacije pod nazivom GLAVNI - IZVEDBENI PROJEKT ZA IZGRADNJU VELETRŽNICE RIBA - Međunarodni projekt FISH.LOG,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sporazuma o suradnji na Projektu izgradnje veletržnice ribe u Poreču,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Studije izvedivosti za međunarodni Projekt FISH.LOG "Izgradnja veletržnice u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji",

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o planu nabave upravnih odjela i stručnih službi Istarske županije u proračunskoj 2005. godini,

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji Osnovne škole Svetvinčenat,

7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji sanitarija Gimnazije Pula,

8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji krova Srednje škole Mate Blažine u Labinu,

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane OŠ Jože Šuran - Područna škola Vižinada,

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi fasadnih stijenki OŠ Vodnjan,

11. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg održavanja zgrade u Puli, Flanatička 29 (ličilački radovi),

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Lučke uprave Pula,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni preuzetih Programa zakupa bivših domova zdravlja Pazin i Poreč.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.