REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/61

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 6. svibnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

104. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 10. svibnja 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 102. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

b) Verifikacija Zapisnika sa 103. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2005. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude Fakulteta prometnih znanosti – Zagreb za izradu Prometne studije povezivanja Istarskog “Y” s prometnom mrežom Grada Pule,

 

4. Odluka o kriterijaima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija , programa i projekata od interesa za Istarsku županiju,

 

5. Imenovanje članova kulturnih vijeća Istarske županije:

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova vijeća za glazbu i glazbeno scenske djelatnosti;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova vijeća za književnost i izdavaštvo;

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova vijeća za zaštitu kulturne baštine i muzeologiju;

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova vijeća za vizuelne umjetnosti;

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova vijeća za nove medijske kulture,

 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju organizacije i provedbe međuregionalnog programa razmjene mladih "Eurodyssée 2005" u vremenu od 02. svibnja do 31. kolovoza 2005. godine,

 

7. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava udruzi ŤPotrošačť - Društvu za zaštitu potrošača Istre za privođenje namjeni poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 27,

 

8. Prijedlog Zaključka o sponzoriranju filma ŤLibertasť,

 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge izrade knjige kataloga standarda Istarske županije,

 

10.  

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge čuvanja imovine,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge čuvanja imovine za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije (ponovno nadmetanje),

 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

 

12.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 613 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1888,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3404 i 571 k.o. Bale u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č. 245/Z,

c) Prijedlog Zakčljučka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 341 k.o. Bale u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č. 610/Z.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.