REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/59

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 22. travnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

102. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 26. travnja 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 101. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Zaključka o aktivnostima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini za područje Istarske županije,

 

3. Izvještaj o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2004. godini,

 

4. Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine,

 

5. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2005. godini,

 

6. Izvješće o prihodima i rashodima ŤVinistra Poreč 2004ť i Prijedlog Programa ŤVinistra Poreč 2005ť,

 

7. Plan radova na lokalnim vodama za 2005. godinu,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadi za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2005. godinu,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2005. godinu,

c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2005. godinu,

d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2005. godinu,

e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2005. godinu,

 

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova ŤSUN ADRIAť d.o.o. iz Rijeke,

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru,

 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma - marina "Funtana",

 

14. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana,

 

15. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru (plaža u naselju Zambratija),

 

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka,

 

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika,

 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program zakupa dijelova zdravstvene ustanove Istarske ljekarne,

 

19. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga uvezivanja proračunskih dokumenata,

 

20.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine na području k.o. Vodnjan i k.o. Galižana,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 47 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 78,

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 1092 k.o. Hum (u naravi kuća) sagrađena na zgr. k.č. 314.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.