REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/57

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 5. travnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

101. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za srijedu, 6. travnja 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 99. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

b) Verifikacija Zapisnika sa 100. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

 

3. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

 

4. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru,

 

5. Izvješće o radu za 2004. godinu i Program rada za 2005. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

 

6.                   

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na dogradnji zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije za dogradnju zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

 

7.                   

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave tiskarskih usluga – tiskanje Službenih novina Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje,

c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge  tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije(ponovno nadmetanje),

e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave informatičke opreme,

 

8.                   

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7779 k.o. Rovinj (u naravi štala) sagrađena na zgr. k.č. 1580,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 4890 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 50 i 51 

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3286 k.o. Rovinj (u naravi stan) sagrađen na zgr. k.č. 1466, 1467, 1468, 1469 

d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3347 k.o. Umag.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.