SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
polazeći od toga da je

ISTRA povijesna pokrajina čija se posebnost i osobitost očitovala kroz čitavu njezinu povijest, a posebice kao:

 • područje koje nastanjuju Histri u antičko doba,
 • X. regija  "Venetia et Histria" za vrijeme Rimskog carstva (I.-V. stoljeće),
 • Grofovija za vrijeme Franaka (788 g. – 952. g.),
 • Markgrofovija za vrijeme Franaka (788. g. –952.g.),
 • Markgrofovija od XI. st. pod raznim laičkim i crkvenim dinastijama, od početka XIII. st. pod Akvilejskim patrijarsima,
 • Grofovija Pazin pod Goričkim grofovima i Habsburgovcima (XII. st. – XVIII. st.)
 • područje visoke samouprave istarskih primorskih gradova za vrijeme Venecije, (X. st. – XVIII. st.)
 • Pokrajina za vrijeme Austrije (1797. g.-1805. g.)
 • Istarski departman u Kraljevini Italiji (1806.g. – 1809. g.) i Ilirska provincija (1809.g.-1813.g.) za vrijeme Napoleona,
 • Istarski Okrug u sastavu oblasti "Austrijsko primorje" za vrijeme Austrije (1813.g.-1825.g.)
 • Istarski Okrug u vrijeme Austro-Ugarske (1825.g.-1860.g.)
 • Pokrajina Istra sa zemaljskim Istarskim saborom sa sjedištem u Poreču (1861.g.-1918.) za vrijeme Austro-Ugarske,
 • Provincija Pula za vrijeme Kraljevine Italije (1918.g.-1943.g.),
 • područje djelovanja Pokrajinske narodne skupštine kao Istarskog sabora i Pokrajinskog NOO za Istru (1943.g.-1945.g.),
 • Kotara Pula, dio Kotara Rijeka, dio Slobodnog teritorija Trsta te drugim oblicima samouprave u Hrvatskoj za vrijeme Jugoslavije (1945.g.-1992.g.)
 • Istarska županija u Republici Hrvatskoj (1993.g.).

ISTRA, višeetnička, višekulturna i višejezična zajednica u kojoj se priznaje i štiti slobodno izjašnjavanje građana i čuva dostojanstvo pojedinca,
ISTRA, područje gdje svaki građanin ili zajednica uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i samosvijesti,
ISTRA, područje čiji su građani i prije II. svjetskog rata pružili otpor fašizmu te se masovno svrstali uz antifašističku koaliciju, protiv sila koje su prijetile da pogaze principe slobode, jednakosti i ravnopravnosti naroda i građana,
ISTRA, područje iz kojeg su egzodusi autohtonog stanovništva poticani pritiscima izvana prijetili gubitku njenog identiteta,
ISTRA, područje u kojem građani koji pripadaju različitim društvenim, etničkim i vjerskim zajednicama imaju pravo sudjelovati u regionalnim i lokalnim poslovima,
ISTRA, područje koje štujući jedinstvo i nedjeljivost Republike Hrvatske, a posebice nepovredivost njezinih granica, teži regionalnoj samoupravi i prekograničnoj suradnji.

Na temelju Ustava Republike Hrvatske, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 5. listopada 2009. godine, donosi:

STATUT ISTARSKE ŽUPANIJE

POGLAVLJE I.
UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Područje Istarske županije je jedinica područne (regionalne) samouprave u okviru jedinstvene i nedjeljive, demokratske i socijalne Republike Hrvatske. 

Članak 2.

Istarsku županiju čine jedinice lokalne samouprave i to područja gradova: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč - Parenzo, Pula -Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan - Dignano, te područja općina Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana - Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci -  Castelliere-S.Domenica, Kršan,  Lanišće, Ližnjan - Lisignano, Lupoglav,  Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar Vabriga - Torre Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada- Visinada, Vrsar - Orsera  i Žminj. 

Članak 3.

Istarska županija je pravna osoba.
Naziv Istarske županije ispisuje se dvojezično i glasi: Istarska županija - Regione Istriana.
Tekst "ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA" ispisuje se na pečatu, žigu, natpisnoj ploči predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije, kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, te zaglavlju akata.
Istarska županija ima grb, zastavu, himnu i dan.
Izgled i uporaba grba i zastave te himna Istarske županije i njezino izvođenje, uređuje se posebnim odlukama Skupštine Istarske županije. 
Dan Istarske županije uređuje se posebnom odlukom.

Članak 4.

Sjedište Skupštine Istarske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) je u Pazinu.
Sjedište Župana Istarske županije je u Puli.
Svečane sjednice Skupštine, u pravilu, se održavaju u Istarskoj sabornici - Dieta Istriana u Poreču.

Članak 5.

Istarska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave svih njenih građana/građanki.

Članak 6.

U Istarskoj županiji hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi u radu županijskih tijela u samoupravnom djelokrugu.
Način ostvarivanja dvojezičnosti utvrđuje se ovim Statutom i drugim propisima.
Autohtone etničke i kulturne, te druge osobitosti Istre zaštićene su sukladno odredbama ovog Statuta i drugim propisima.

Članak 7.

Skupština može proglasiti počasnim građaninom/građankom  osobe koje su se istakle naročitim zaslugama. Počasnom/noj građaninu/građanki dodjeljuje se posebna Povelja Istarske županije. 

Članak 8.

Skupština može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima/građankama i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Istarsku županiju.

Članak 9.

Istarska županija, ostvarujući zajednički interes u unapređivanju društvenog razvoja, uspostavlja suradnju s drugim regionalnim i lokalnim jedinicama i njihovim udruženjima.
Istarska županija može pristupiti međunarodnim organizacijama i udruženjima regionalnih i lokalnih jedinica.
Skupština može donijeti odluku o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje s drugim regionalnim i lokalnim jedinicama i njihovim  udruženjima. 

Članak 10.

Istarska županija posebno potiče prekograničnu suradnju s područjima Istre u Republici Sloveniji i Republici Italiji. 

Članak 11.

Istarska županija može, u postupku pripremanja i donošenja propisa na razini Republike Hrvatske, davati inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.

POGLAVLJE II.
SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

GLAVA 1. - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Istarska županija je samostalna u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 13.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a posebno poslove koji se odnose na :

 • obrazovanje,
 • zdravstvo,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • gospodarski razvoj,
 • promet i premetnu infrastrukturu,
 • održavanja javnih cesta,
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja,  za područje Županije izvan područja Grada Pule i Pazina, te gradova koji su dobili suglasnost samostalno obavljati navedene poslove,
 • obavlja poslove u cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Članak 14.

U postupku donošenja propisa i drugih akata tijela, Županija se redovito savjetuje s nadležnim tijelima općina i gradova.
U slučajevima od izuzetnog značaja za pojedinu općinu ili grad,  tijela Županije obavezna su pribaviti prethodno mišljenje općinskog ili gradskog vijeća.
Istarska županija potiče djelotvorno sudjelovanje građana/građanki  u stvaranju propisa od općeg interesa i jamči pravo sudjelovanja svim zainteresiranim subjektima.
Istarska županija djeluje na načelima decentralizacije i supsidijarnosti, jednostavnosti postupka i javnosti rada.

Članak 15.

Područje i sjedište Istarske županije može se mijenjati.
Inicijativu za promjenu područja Istarske županije može dati Skupština po prethodno pribavljenom mišljenju predstavničkih tijela općina i gradova ili građana Istre.

GLAVA 2. – POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Članak 16.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Županiji uređuju se Zakonom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Županije podmiruju se iz državnog proračuna. 

Članak 17.

Tijela središnje državne uprave mogu u obavljanju poslova iz svog djelokruga, osim poslova kojima se sukladno zakonu provode javne ovlasti, koristiti županijska tijela na način propisan zakonom. 

POGLAVLJE III.
ZAŠTITA AUTOHTONIH, ETNIČKIH I KULTURNIH OSOBITOSTI

Članak 18.

Istarska županija promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti Istre.
Istarska županija promiče istarske narodne običaje, obilježavanje narodnih blagdana, zaštitu izvornih toponima te očuvanje lokalnih govora (čakavski, cakavski, cokavski, cekavski, kajkavski, istriotski, istrovenetski, istrorumunjski i dr.) kroz zavičajnu nastavu i druge sadržaje.
Istarska županija potiče izradu i proizvodnju izvornih istarskih proizvoda i usluga i promiče ih na domaćem i svjetskom tržištu te ih štiti posebnim županijskim zaštitnim znakom.
Skupština određuje zaštitni znak i propisuje uporabu istog u skladu s posebnim propisima. 

Članak 19.

Istarska županija štiti od svake djelatnosti koja može ugroziti plurikulturalne i plurietničke osobitosti Istre. 

Članak 20.

Istarska županija njeguje istrijanstvo kao tradicionalni izraz regionalne pripadnosti istarskog plurietnosa. 

Članak 21.

U Istarskoj županiji ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se:

 1. u radu svih tijela županije u samoupravnom djelokrugu,
 2. u postupku pred upravnim tijelima.

Tijela iz stavka 1. ovog članka omogućit će korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava i kada su sastavljene na talijanskom jeziku. 

Članak 22.

U Istarskoj županiji rad Skupštine odvija se na hrvatskom i talijanskom jeziku.
U Istarskoj županiji osigurava se dvojezično:

 1. ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
 2. ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije, kao i pravnih osoba koje imaju ovlasti istom veličinom slova,
 3. ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova.

Vijećniku/vijećnici Skupštine ili građaninu/građanki osigurava se dvojezično: 

 1. dostava materijala za sjednicu Županijske skupštine,
 2. izrada zapisnika i objava zaključaka,
 3. objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije.

Članak 23.

Na dijelu ili cijelom području općina i gradova u Istarskoj županiji, gdje prebivaju pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice, sukladno njihovim statutima, hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi. 

Članak 24.

Pripadnicima/pripadnicama talijanske nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu uporabu njihovog jezika i pisma, pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, a u tu svrhu mogu osnivati kulturna i druga društva koja su autonomna, pravo na slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, pravo na odgoj i osnovno, srednje i sveučilišno obrazovanje na vlastitom jeziku prema posebnim programima u kojima je primjereno sadržana njihova povijest, kultura i znanost i pravo na isticanje nacionalnih obilježja.
U ostvarivanju tog prava pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice i njihove institucije mogu se povezivati s institucijama u zemlji i inozemstvu.
Na zgradama sjedišta Istarske županije ističe se uz zastavu Republike Hrvatske, Istarske županije i zastava talijanske nacionalne zajednice, a ističe se i u svečanim prigodama i za vrijeme zasjedanja predstavničkog tijela, 

Članak 25.

Radi ostvarivanja ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika, Županija zapošljava odgovarajući broj službenika/službenica koji se podjednako aktivno služe hrvatskim i talijanskim jezikom.
Pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice imaju u postupku prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelima Županije ista prava kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja.
Pravne osobe koje imaju javne ovlasti za obavljanje poslova za pripadnike/pripadnice talijanske nacionalne zajednice u međusobnim neposrednim odnosima mogu koristiti samo talijanski jezik.

Članak 26.

Istarska županija osigurava građanima dvojezično izdavanje javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe.

Članak 27.

U općinama i gradovima, gdje je statutom propisana dvojezičnost, učenicima/učenicama školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku, osigurat će se i posebno poticati učenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine.

Članak 28.

U pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije koji su od posebnog interesa za pripadnike/pripadnice talijanske nacionalne zajednice jamči se pravo na konsenzus Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice, kao stalnog radnog tijela Skupštine.
Komisija iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika/predsjednicu i četiri člana/članice od kojih su većina vijećnici/vijećnice iz redova talijanske nacionalne zajednice.
Pravo inicijative i konsenzusa Komisije iz st. 1. ovog članka ima učinak jednokratnog skidanja točke s dnevnog reda na rok od 90 dana.
Pravo na konsenzus može koristiti i trećina članova/članica Skupštine u slučaju kada smatraju da propis može štetiti višekulturnim i višeetničkim osobitostima Istre.
Primjena konsenzusa utvrđuje se poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

Članak 29.

Istarska županija priznaje status i značaj Unione Italiana - Talijanske unije, kao jedinog predstavnika pripadnika talijanske nacionalne zajednice.
Za rad Unione Italiana - Talijanske unije i njezinih institucija, Istarska županija osigurava sredstva u okviru svojih mogućnosti u svom proračunu.

Članak 30.

Istarska županija potiče uvjete za ostvarivanje slobodnog povrata i stjecanje punopravnog statusa svih istarskih iseljenika/iseljenica te promiče njihove veze s rodnim krajem.

Članak 31.

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina, pripadnici/pripadnice nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike/predstavnice nacionalnih manjina u vijeće nacionalnih manjina i predstavnike/predstavnice nacionalnih manjina.
Istarska županija osigurava financijska sredstva za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima/predstavnicama nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i financijska sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina u skladu s mogućnostima županijskog proračuna.
Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina objavljuje se u "Službenim novinama Istarske županije". 

Članak 32.

U postupku donošenja propisa i drugih akata, radna tijela Skupštine Županije se redovito savjetuju s vijećima nacionalnih manjina o pitanjima koja se tiču položaja pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina.
Istarska županija potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina u predlaganju mjera za unapređenje položaja manjina, donošenja općih akata koji se tiču položaja manjina i dr.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz prethodnog stavka, detaljnije će se urediti Poslovnikom Županijske skupštine Istarske županije.

Članak 33.

Župan/Županica Istarske županije dužan/dužna je u pripremi prijedloga općeg akta od vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 

Članak 34.

Ako vijeće nacionalne manjine ili predstavnik/predstavnica nacionalne manjine smatra da je opći akt koje je donijelo predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili neka njegova odredba protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave akta izvijestiti ministarstvo nadležno za opću upravu i Župana/Županicu Istarske županije. 

POGLAVLJE IV.
NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 35.

Građani/građanke  mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Članak 36.

Donošenje, opozivanje ili djelomično opozivanje propisa iz samoupravnog djelokruga Istarske županije može se podvrgnuti referendumu.
Referendum, na temelju odredbi zakona i Statuta, raspisuje Skupština na prijedlog jedne trećine njezinih članova/članica ili Župana/Županice.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, referendumsko pitanje ili pitanja o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma, tijela za provedbu referenduma i dr.
Referendum se provodi u skladu s posebnim Zakonom.
Postupak provedbe referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti nadležnih državnih tijela.

Članak 37.

Građani/građanke imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.  
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, Skupština mora raspraviti ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Županije, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 38.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica u slučajevima i na način propisan zakonom.
Predstavničko tijelo može raspisati referendum o razrješenju Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica u slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela,
 • kada svojim radom prouzroče Županiji znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom materijalne štete iz prethodnog stavka smatra se šteta u iznosu od 1% proračuna Županije u tekućoj godini , a ako 1% proračuna iznosi preko 500.000,00 (petstotisuća) kuna, pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica može podnijeti najmanje jedna trećina članova/članica Skupštine u pisanom obliku.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma , a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika/povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Župana/Županice.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju Župana/Županice i njihovog/njezinih zamjenika/zamjenica prije proteka roka od 6 mjeseci od početaka mandata Župana/Županice i njegovog/njezinih zamjenika/zamjenica, niti  prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 2. adekvatno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 39.

Birači upisani u popis birača imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje referenduma o razrješenju Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica .
Odluku o raspisivanju referenduma predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Referendum iz stavka 1. ovog Članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. adekvatno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Članak 40.

Upravna tijela dužna su u službenim prostorijama omogućiti podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela u  pismenom i usmenom obliku.
Na podnesene predstavke, čelnik/čelnica upravnog  tijela ili Župan/Županica dužni su građanima/građankama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

POGLAVLJE V.
TIJELA I USTROJSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

GLAVA 1. -  TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 41.

Tijela Istarske županije su: Skupština Istarske županije i  Župan/Županica Istarske županije

GLAVA 2. - SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

1. Osnovne odredbe

Članak 42.

Skupština Istarske županije je predstavničko tijelo građana/građanki Istarske županije.
Skupština Istarske županije može u svečanim prigodama koristiti ime Istarski sabor-Dieta Istriana.

Članak 43.

Skupština:

 1. donosi Statut Istarske županije i Poslovnik o radu Skupštine,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije,
 3. bira i razrješava predsjednika/predsjednicu i potpredsjednike/potpredsjednice Skupštine,
 4. osniva i bira članove/članice radnih tijela Skupštine, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom.
 5. donosi Proračun, odluku o privremenom financiranju  i odluku o izvršenju Proračuna,
 6. donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 7. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ,
 8. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva  i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju,
 9. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisan i rješava o statusnim pitanjima,
 10. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Istarske županije,
 11. donosi odluku o raspisivanju referenduma,
 12. donosi odluku o načinu  i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 13. odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina, uključivo o dodjeli jamstva čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 14. odlučuje o stjecanju,opterećenju, otuđenju, raspolaganju ili ostvarivanju prava prvokupa na nekretninama koje se nalaze unutar zaštićenih područja prirode, bez obzira na njihovu vrijednost,
 15. daje prethodnu suglasnosti na odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju pokretnina, sklapanju ugovora o izvođenju radova ili nabavci opreme ustanova zdravstvene i socijalne skrbi  kojih je osnivač u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna, uključivo jamstva,
 16. daje prethodnu suglasnost na jamstva, stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina zdravstvenih i socijalnih ustanova kojih je osnivač, bez obzira na vrijednost,
 17. daje prethodnu suglasnost na odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju pokretnina, sklapanju ugovora o izvođenju radova ili nabavci opreme škola kojih je osnivač u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna.
 18. daje prethodnu suglasnost na stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina škola kojih je osnivač, bez obzira na vrijednost,
 19. daje prethodnu suglasnost na promjenu djelatnosti škola,
 20. na prijedlog Župana/Županice, odlučuje o kupnji i prodaji dionica i udjela u trgovačkim društvima,
 21. imenuje članove skupština trgovačkih društava u vlasništvu Županije,
 22. imenuje članove nadzornih odbora odnosno upravnih vijeća ako je Županija osnivač trgovačkog društva odnosno ustanove,
 23. daje koncesije u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Skupštine,
 24. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom,
 25. utvrđuje prijedlog projekata po modelu javno privatnog partnerstva (JPP), sukladno odredbama posebnog zakona,
 26. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost predstavničkog tijela,
 27. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika/službenica i načinu provođenja ocjenjivanja.
 28. razmatra i druga pitanja od interesa za predstavničko tijelo Istarske županije.

Članak 44.

Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije uređuje se pobliže način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici.

2. Ustrojstvo

Članak 45.

Skupštinu čini 41 član od kojih su najmanje 4 člana pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice. 

Članak 46.

Skupština ima predsjednika/predsjednicu i dva potpredsjednika/potpredsjednice.
Predsjednik/Predsjednica ili jedan7jedna od potpredsjednika/potpredsjednice pripadnik/pripadnica je talijanske nacionalne zajednice.
Prijedlog za izbor predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice daje najmanje deset (10) članova/članica Skupštine u pismenom obliku, a potvrđuju ga svojim potpisom.

Članak 47.

Predsjednik/predsjednica i potpredsjednici/potpredsjednice Skupštine biraju se tajnim glasovanjem.
Za predsjednika/predsjednicu i potpredsjednika/potpredsjednicu Skupštine izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova/članica Skupštine.
Kada je predloženo više kandidata/kandidatkinja za predsjednika/predsjednicu i potpredsjednika/potpredsjednicu Skupštine, a niti jedan/jedna od kandidata/kandidatkinja ne dobije većinu glasova ukupnog broja članova/članica, glasovanje se ponavlja za dva/dvije kandidata/kandidatkinje koji/koje su dobili/dobile najveći broj glasova u prvom krugu glasovanja. Ako su dva/dvije ili više kandidata/kandidatkinja dobili/dobile isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja, prema abecednom redu.
U ponovljenom glasovanju izabran je kandidat/kandidatkinja koji/koja je dobio većinu glasova svih članova/članica.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat/kandidatkinja ne dobije većinu glasova svih članova/članica, ponavlja se kandidacijski postupak. 

Članak 48.

Predsjednik/Predsjednica Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine.
Skupštinu zastupa njezin predsjednik/predsjednica.
Prava i dužnosti predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice Skupštine utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije. 

3. Prava i dužnosti članova/članica Skupštine

Članak 49.

Članovi/članice Skupštine su vijećnici/vijećnice koji/koje se biraju na vrijeme od četiri (4) godine, koliko im traje mandat.

Članak 50.

Funkcija članova/članica Skupštine je počasna.
Članovi/članice nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi/opozive.
Članovi/članice imaju sva prava i dužnosti od dana konstituiranja do isteka mandata saziva Skupštine.
Članu/članici Skupštine može prestati mandat prije isteka vremena na koji je izabran/izabrana ako se ispune uvjeti utvrđeni zakonom. U tom slučaju zamjenik/zamjenica člana/članice Skupštine preuzima njegovu/njezinu dužnost.

Članak 51.

Članovi/članice Skupštine daju svečanu prisegu na hrvatskom ili talijanskom jeziku koja glasi:
"Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana/članice Skupštine Istarske županije pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre."
«Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell'Assemblea regionale, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, che mi atterrò allo Statuto della Regione Istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro, e che tutelerò e affermerò le peculiarità dell'Istria.»
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine čita tekst prisege, a svaki član/članica nakon pojedinačnog prozivanja izgovara "prisežem" odnosno "lo giuro", te nakon toga potpisuje tekst svečane prisege. 

Članak 52.

Vijećnik/vijećnica ne može biti pozvan/pozvana na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Županijske skupštine. 

Članak 53.

Članovi/članice Skupštine imaju prava i dužnosti:

 • sudjelovati, raspravljati i glasovati  na sjednicama Skupštine,
 • podnositi prijedloge propisa, amandmane i postavljati pitanja,
 • prihvatiti izbor za člana/članicu, sudjelovati u radu i glasovati  u radnom tijelu,  
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika/vijećnice od  upravnih odjela i službi, te u svezi s time koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
 • imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Skupštine.
  Vijećnik/vijećnica je dužan/dužna čuvati tajnost podataka koji su kao tajna određeni pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika/vijećnice.  

4. Predlaganje i donošenje akata Skupštine

Članak 54.

Skupština donosi u samoupravnom djelokrugu propise.
Akte potpisuje predsjednik/predsjednica Skupštine.
Akti Skupštine objavljuju se u "Službenim novinama Istarske županije" na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 55.

Pravo predlaganja akata koje donosi Skupština imaju njezini članovi/članice, radna tijela Skupštine, gradska i općinska vijeća, njihovo izvršno tijelo i deset posto birača.

5. Način rada Skupštine

Članak 56.

Skupština radi na sjednicama ukoliko je nazočna većina svih članova/članica. Skupština u pravilu donosi odluke većinom glasova nazočnih članova/članica, osim u slučajevima kada je propisana druga većina.
Većinom glasova svih članova/članica Skupštine odlučuje se o:

 • Statutu i Poslovniku,
 • Godišnjem proračunu Istarske županije ili o privremenom financiranju,
 • Završnom računu,
 • izboru predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice Skupštine,
 • o donošenju odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica,
 • drugim pitanjima kada je to propisano zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 57.

Poslovnikom Županijske skupštine detaljnije će se urediti način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti vijećnika/vijećnica, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika/predsjednice  Županijske skupštine, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način  i postupak donošenja akta u Županijskoj skupštini, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana/građanki na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Županijske skupštine.
Županijska skupština može posebnim kodeksom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika/predsjednice, potpredsjednika/potpredsjednice i članova/članica Županijske skupštine, te predsjednika/predsjednice i članova radnih tijela Županijske skupštine u obnašanju njihovih dužnosti.

Članak 58.

Sjednicu Skupštine saziva njezin predsjednik/predsjednica, a u slučaju njegove spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/potpredsjednica u skladu s Poslovnikom.

Članak 59.

Predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela saziva sjednicu predstavničkog tijela prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik/predsjednica je dužan/dužna sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova/članica predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku od 15 dana, sjednicu će sazvati Župan/Županica u roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz prethodnog stavka, na zahtjev jedne trećine članova/članica predstavničkog tijela, sjednicu može sazvati čelnik/čelnica središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ostala prava i obveze predsjednika/predsjednice utvrđuju se Poslovnikom. 

Članak 60.

Sjednice Skupštine su javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučaju predviđenom zakonima i općim aktom jedinice.
Na sjednici Skupštine glasuje se javno, ako Skupština ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općima aktom o nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Skupštine mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se iznimno mogu održavati putem videoveze (videokonferencija).
Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije uredit će se praćenje rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju. 

6. Radna tijela Skupštine

Članak 61.

Skupština osniva stalna radna tijela: odbore, komisije, te povremena i druga radna tijela kao što su povjerenstva, savjeti, vijeća i dr.
Stalna  radna tijela Skupštine osnivaju se Poslovnikom o radu Skupštine, a ostala radna tijela posebnom odlukom ili drugim propisom.
U stalna radna tijela imenuju se vijećnici/vijećnice Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupštine, posebnom odlukom ili drugim propisom uredit će se sastav,  broj članova/članica i djelokrug rada pojedinog radnog tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 62.

Iznimno se u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva iz područja zdravstvene zaštite na svom području Skupština Istarske županije, ovim Statutom  osniva Savjet za zdravlje.
Djelokrug rada, broj i sastav Savjeta definirati će se posebnom Odlukom.

GLAVA 3. - ŽUPAN/ŽUPANICA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 63.

Župan/Županica Istarske županije nositelj/nositeljica je županijske izvršne vlasti.
Županija ima dva/dvije zamjenika/zamjenice župana/županice. Župan/Županica ili jedan/jedna zamjenik/zamjenica Župana/Županice je pripadnik/pripadnica talijanske nacionalne zajednice.
Župana/Županicu, u slučaju njegove/njezine spriječenosti, zamjenjuje zamjenik/zamjenica Župana/Županice kojeg/koju odredi Župan/Županica.

Članak 64.

Župan/Županica i zamjenici/zamjenice Župana/Županice biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 65.

Župan/Županica Istarske županije:

 1. zastupa Istarsku županiju,
 2. priprema prijedloge općih akata, podnosi amandmane i  daje mišljenja na opće akte koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji/predlagateljice,
 3. podnosi Skupštini na usvajanje proračun, izmjene i dopune proračuna, te polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna,
 4. podnosi Skupštini mandatni program, a s polugodišnjim izvješćima o izvršenju proračuna i izvješće o ostvarivanju mandatnog programa,
 5. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Skupštine, izdaje pojedinačne naredbe za provedbu propisa i drugih akata Skupštine,
 6. imenuje i razrješava pročelnike/pročelnice upravnih tijela, upravlja, koordinira i nadzire rad županijskih tijela,
 7. redovno se savjetuje u ostvarivanju lokalne samouprave s načelnicima/načelnicama i gradonačelnicima/gradonačelnicama općina i gradova na području Županije,
 8. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Istarske županije u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Županijske skupštine,
 9. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđenje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 10. upravlja prihodima i rashodima Županije,
 11. donosi odluku o izboru banke,
 12. upravlja raspoloživim sredstvima na računu proračuna Županije,
 13. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Županija,
 14. odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije i ustanove čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove,
 15. daje suglasnosti na nabavu pravnim osobama u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije kada je to propisano njihovim aktima,
 16. daje prethodnu suglasnost na odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju pokretnina, sklapanju ugovora o izvođenju radova ili nabavci opreme zdravstvenim ustanova i ustanovama socijalne skrbi kojih je osnivač u vrijednosti većoj od visine utvrđene statutom ustanove, a manjoj od 1.000.000,00 kuna,
 17. daje prethodnu suglasnost na odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju pokretnina, sklapanju ugovora o izvođenju radova ili nabavci opreme školskim ustanovama kojih je osnivač u vrijednosti većoj od visine utvrđene statutom ustanove, a manjoj od 1.000.000,00 kuna,
 18. odobrava jamstvo jedinicama lokalne samouprave,
 19. daje prethodnu suglasnost proračunskom korisniku na stjecanje imovine bez naknade,
 20. donosi Pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela,
 21. donosi odluku o ostvarivanju prava prvokupa nekretnina i pokretnina čija  pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o ostvarivanju prava prvokupa, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje  planirano u proračunu, odnosno o odricanju od prava prvokupa ukoliko stjecanje nije planirano proračunom bez obzira na vrijednost dobara,
 22. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Županije,
 23. usmjerava djelovanje, te nadzire rad  upravnih tijela i službi Županije u obavljanju poslova u samoupravnom djelokrugu, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni na Županiju,
 24. izvršava ostale poslove u njegovoj nadležnosti određene propisima i ovim Statutom.

Članak 66.

Župan/Županica je odgovoran/odgovorna za :

 • planiranje i izvršavanje proračuna, te Mandatnog programa,
 • prikupljanje prihoda i rashoda proračuna,
 • preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje  na teret proračunskih sredstava i utvrđivanja prava naplate, te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
 • zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima,
 • zakonitost, učinkovitost i ekonomičnost rada upravnih odjela, službi te tijela koje svojom odlukom osniva Župan/Županica.

Župan/Županica može posebnom odlukom ovlastiti načelnika/načelnicu uprave  za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka. Prenošenjem ovlasti, ne prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost Župana/Županice.  Prijenos ovlasti iz stavka 2. ovog Članka, Župan/Županica mora obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti.

Članak 67.

Župan/Županica je dužan/dužna primiti na razgovor svakog građanina/građanku sa prebivalištem na području Županije u roku od 60 dana od dana postavljanja takvog zahtjeva.
Župan/Županica može ovlastiti zamjenika/zamjenicu Župana/županice ili službenika/službenice za prijem građana/građanke. Pročelnik/pročelnica upravnog tijela  za područje svoje nadležnosti dužan je primiti na razgovor svakog građanina/građanku sa prebivalištem na području Istarske županije u roku od 30 dana.

Članak 68.

Župan/Županica u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo to ne učini, Župan/Županica je dužan/dužna u roku od osam dana o tome izvijestiti predstojnika/predstojnicu ureda državne uprave u Županiji te čelnika/čelnicu središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog/ovlaštenu za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Župan/Županica obavlja poslove utvrđene statutom Županije u skladu sa zakonom.

Članak 69.

Župan/Županica dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu.

Članak 70.

Župana/Županicu u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik/zamjenica.
Župan/Županica, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/zamjenici. Pri obavljanju poslova zamjenik/zamjenica je dužan/dužna pridržavati se uputa Župana/Županice. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku/zamjenici, ne prestaje odgovornost Župana/Županice za njegovo/njezino obavljanje.

GLAVA 4. - UPRAVA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 71.

Upravni odjeli, službe i Kabinet župana  (u daljnjem tekstu: upravna tijela) izvršavaju propise i odgovorni su za stanje u oblastima za koje su osnovani.
Upravna tijela su dužna svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana/građanki i pravnih osoba.
Župan/Županica može posebno ovlastiti načelnika/načelnicu uprave, kao odgovornu osobu za obavljanje poslova iz čl. 66. stavka 1. ovog Statuta, da u njegovo/njezino ime koordinira poslove na pripremi prijedloga općih akata, usmjerava djelovanje upravnih tijela, te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela i akata Župana/Županice. 
Prenošenjem ovlasti iz prethodnog stavka ne prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost Župana/Županice. 
Načelniku/načelnici uprave ovlast prestaje opozivom od strane Župana/Županice ili istekom mandata Župana/Županice.

Članak 72.

Upravna tijela su samostalna u okviru svog djelokruga.
Upravna tijela su odgovorna Skupštini i Županu/Županici za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Pripadnici/pripadnice, koji sukladno odredbi čl. 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02), imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Županijskoj skupštini, ostvaruju pravo i na zastupljenost u upravnim tijelima Županije.
Župan/Županica će planom prijema u službu, utvrditi popunjenost upravnih tijela Istarske županije i plana zapošljavanja potrebnog broja pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz prethodnog stavka, te će provoditi politiku upošljavanja sukladno navedenom.
Kada pripadnici/pripadnice nacionalnih manjina iz stavka 1. ovog članka podnose prijavu na natječaj za prijem u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Sredstva za vršenje djelatnosti upravnih tijela osiguravaju se u županijskom proračunu i iz drugih izvora.

Članak 73.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici/pročelnice koje na temelju javnog natječaja imenuje Župan/Županica.
Župan/Županica može razriješiti pročelnika/pročelnicu iz stavka 1. ovog članka:

 1. ako pročelnik/pročelnica sam zatraži razrješenje,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovodi do prestanka radnog odnosa,
 3. ako pročelnik/pročelnica ne postupa po propisima ili općima aktima Županije, neopravdano ne izvršava odluke tijela ili postupa protivno njima.
 4. ako pročelnik/pročelnica svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Županiji veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik/pročelnica koji/koja bude razriješen/razrješena sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela Županije, za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika/pročelnice primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuju radni odnosi službenika/službenica i namještenika/namještenica u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 74.

Službenici/službenice u Istarskoj županiji poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja, koje će, na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnih saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, donijeti Vlada Republike Hrvatske. 

Članak 75.

Sjedišta upravnih tijela određuju se propisima Skupštine koji jamče zastupljenost gradovima i općinama na području Istarske županije.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela donosi Župan/Županica.

Članak 76.

Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u Županiji osnivati posebni uredi.
Ustrojstvo i djelokrug tih ureda utvrđuje se posebnim propisom.
Sredstva za rad, uvjeti rada i troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se i podmiruju iz državnog proračuna.

POGLAVLJE VI. - IMOVINA I FINANCIRANJE ISTARSKE ŽUPANIJE

1.  Imovina Istarske županije

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koje pripadaju Istarskoj županiji, čine njezinu imovinu.
Istarska županija mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 78.

Pojedinačni akti o kupnji, prodaji, davanju na korištenje, zakupu, podzakupu nekretnina, pokretnina, vrijednosnih papira i udjela donosi Skupština.
Župan/Županica je dužan/dužna za svaku kupnju ili prodaju nekretnine u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna pribaviti suglasnost Skupštine.
Pojedinačni akt o osnivanju trgovačkih društava, javnih ustanova, kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju dijela trgovačkog društava ili javnih ustanova donosi Skupština.
Skupština usvaja godišnje planove razvoja trgovačkih društava u kojima je vlasnik.

2. Financiranje Istarske županije

Članak 79.

Istarska županija ima prihode kojima samostalno raspolaže.
Prihod Županije mora biti  razmjeran s poslovima koje obavlja.
Prihodi Županije su osobito:

 1. županijski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Skupština Istarske županije,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu s zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu
 8. drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 80.

Godišnji proračun Istarske županije se donosi za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračun se donosi prije početka godine na koju se odnosi.
Ako Proračun ne bude donesen prije početka godine, Skupština Istarske županije  donosi Odluku o privremenom financiranju, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Nakon proteka godine za koju je Proračun donesen, Skupština donosi godišnji obračun Proračuna.

Članak 81.

Godišnji proračun Istarske županije dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Članak 82.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Županije nadzire Skupština Istarske županije.

Članak 83.

Ministarstvo financija, odnosno drugo za to zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Istarske županije.

POGLAVLJE VII. - AKTI  ISTARSKE ŽUPANIJE

1. Opći akti

Članak 84.

Skupština Istarske županije na temelju prava i ovlaštenja utvrđena propisima i ovim Statutom donosi: Statut, odluke, Proračun, Završni račun Proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje, zahvalnice te daje autentična tumačenja akata koje donosi.
Prije nego stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Županije.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 85.

Župan/Županica u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike i dr. opće akte, te pojedinačne akte kada je za to ovlašten/ovlaštena zakonom ili općim aktom Skupštine.

Članak 86.

Župan/Županica osigurava izvršavanje općih akata Skupštine  na način i u postupku propisanom Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 87.

Upravna tijela, osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine i Župana/Županice Istarske županije.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 88.

U postupku prije donošenja pojedinih odluka koje donosi Skupština, može se o istima provesti javna rasprava.
Prijedlog Odluke o upućivanju u javnu raspravu utvrđuje  Župan/Županica, a samu javnu raspravu provodi nadležni upravni odjel, u suradnji s odjelima u općinama i gradovima Istarske županije.
O rezultatima javne rasprave nadležni upravni odjel mora sačiniti izvješće, koje čini dio prijedloga odluke, koja se dostavlja Županu/Županici  i Skupštini.
Javna rasprava u pravilu traje 15 dana, a prigovori i primjedbe na prijedlog odluke dostavljaju se nadležnom odjelu općine ili grada u roku od 30 dana od početka javne rasprave.
Obavijest o početku javne rasprave obvezatno  se objavljuje u tisku, radiju i na TV postajama.  

Članak 89.

Radna tijela Skupštine donose zaključke, preporuke i rješenja. 

Članak 90.

Župan/Županica osigurava izvršenje općih akata Skupštine iz čl. 84. ovog Statuta na način i u postupku propisanim ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije. 

Članak 91.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog Članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom. 

Članak 92.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog Članka, jamči se pravo na žalbu i sudsku zaštitu.

1. Pojedinačni akti

Članak 93.

Protiv pojedinačnih akata koje donose općinska i gradska upravna tijela, kao i upravna tijela velikog grada rješavaju upravna tijela Županije.
Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Istarske županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Članak 94.

Protiv pojedinačnih akata Skupštine i Župana kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 95.

Rješenja o obvezi razreza županijskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

POGLAVLJE VIII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Izmjene i dopune Statuta Istarske županije donose se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
U slučaju kada se izmjenama i dopunama Statuta mijenjaju članci kojima se reguliraju prava talijanske nacionalne zajednice i druge autohtone, etničke ili kulturne osobitosti Istarske županije, izmjene i dopune Statuta donose se dvotrećinskom većinom vijećnika/vijećnica Skupštine Istarske županije. 

Članak 97.

Ovim Statutom stavlja se izvan snage Statut Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 2/01, 12/01, 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05,4/06, 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06).

Članak 98.

Statut Istarske županije stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.  

KLASA: 012-03/09-01/14
URBROJ: 2163/1-01/4-09-7
Pazin, 5. listopada 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac