REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/51

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 22. ožujka 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

100. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za četvrtak, 24. ožujka 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Idejnog projekta “Opća bolnica Pula”

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.