REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/37

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 3. ožujka 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

98. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za ponedjeljak, 7. ožujka 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 97. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

 

2.                   

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2004. godinu,

b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2004.

c) Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2004. god.

 

3.Izvješće o radu Stručna službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije u 2004. godini,

 

4. Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije u 2004. godini,

 

5. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije u 2004. godini,

 

6. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije u 2004. godini,

 

7. Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije u 2004. godini,

 

8. Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u 2004. godini,

 

9. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije u 2004. godini,

 

10. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije u 2004. godini,

 

11. Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije u 2004. godini,

 

12. Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije u 2004. godini,

 

13. Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije u 2004. godini,

 

14. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije u 2004. godini,

 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Poreč,

 

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Pula,

 

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Rabac,

 

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Rovinj,

 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

20. Izvještaj o izvršenju plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004. godini Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

21. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

 

22. Suglasnost Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,

 

23. Suglasnost Lučkoj upravi Pula na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,

 

24. Suglasnost Lučkoj upravi Rabac na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,

 

25. Suglasnost Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,

 

26. Suglasnost Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,

 

27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč,

 

28. Nacrt Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika,

 

29. Nacrt Odluke o iskaznici vijećnika Županijske skupštine Istarske županije i člana Županijskog poglavarstva Istarske županije,

 

30. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja – Ispostava Rovinj,

 

31. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije u 2005. godini,

 

32. Prijedlog Rješenja o imenovanju osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika,

 

33. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa 2/8 nekretnine upisane u zk.ul. 949 k.o. Rovinj u naravi šuma (predjel (“Gustinja” – područje ornitološkog rezervata Palud) k.č. 6103/3, 6103/4 i 6103/5,

 

34. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 206 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č. 748.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.