REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/36

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 18. veljače 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

97. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 22. veljače 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

b) Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

 

3. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2005. godinu,

 

4. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2005. godinu,

 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini,

 

6.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o radu,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Pravilnik o radu,

c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Pravilnik o radu,

d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o radu,

e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Pravilnik o radu,

 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru,

 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja bazenskog kompleksa kod hotela ŤKristalť u Umagu,

 

9. Prijedlog Zaključka o odabiru projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2005. godini,

 

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Deklaracije Skupštine Istarske županije kojom se osuđuje formiranje skupina, izazivanje incidenata i širenje ideja kojima se potiče rasna, nacionalna, vjerska i druga netrpeljivost,

 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,

 

12.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave grafičke usluge - uvezivanje proračunskih dokumenata,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave tiskarskih usluga (tiskanje Službenih novina Istarske županije),

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave materijala i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske županije,

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,

 

 

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3091 k.o. Bale u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č. 124/2,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za 4/6 dijela nekretnine upisane u zk.ul.229 k.o. Grožnjan u naravi ruševna zgrada sagrađena na zgr. k.č. 254,

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za  nekretnine upisane u zk. ul. 198,342 i 471 sve k.o. Labin sagrađene na  zgr. k.č. 64,155/1 i 155/2.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.