REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/23

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 7. veljače 2005.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

44. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 21. veljače 2005. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Skupštine Istarske županije,

b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije u svrhu usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora,

 

4. Prijedlog Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Prostornog plana Općine Pula,

 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije,

 

6.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije,

 

8. Prijedlog Plana tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2005. godinu,

 

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2005. godinu,

 

10. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

11. Prijedlog Odluke o priznanjima Istarske županije,

 

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Protokola o osnivanju Euroregije

 

13. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja u postupku promjene područja Općine Kršan,

 

14. Prijedlog Odluke o naknadama članovima vijeća nacionalnih manjina Istarske županije,

 

15. Prijedlog Odluke o određivanju cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,

 

16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini,

 

17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2005. godini,

 

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj za nabavku kuhinjske opreme,

 

19. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume na eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine i tehničko-građevnog kamena "Marčana I",

 

20. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura - Medulin,

 

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za početak rada doma socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe,

 

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Srednje škole Vladimira Gortana Buje,

 

23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Vladimira Gortana Buje

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.