REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/04

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 28. siječnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

95. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 01. veljače 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 94. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2004. godine,

b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2004. godine,

 

 

3. Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi Regionalnog operativnog programa (ROP) Istarske županije,

 

4. Konačni prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag,

 

5. Nacrt Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Pula,

 

6.

a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša u Istarskoj županiji,

b) Prijedlog Zaključka o naknadama za rad članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Istarske županije,

 

7. Nacrt Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

8.

a) Plan tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije u 2005. godini,

b) Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2005. godini,

 

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2005. godini,

 

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini,

 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe, u 2005. godini,

 

12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini,

 

13. Nacrt Rješenja o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe,

 

14. Nacrt Odluke o priznanjima Istarske županije,

 

15. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije,

 

16. Nacrt Odluke za čistu sječu šume na eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine i tehničko-građevnog kamena ŤMarčana Iť,

 

17. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2005. godini,

 

18. Nacrt Odluke o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe ŤD. Pergolisť Rovinj, na nabavku kuhinjske opreme,

 

19. Nacrt Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije,

 

20. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave uredskog namještaja i opreme za uređenje zgrade Dršćevka 3, Pazin,

 

21. 

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge izrade Studije izvodivosti za međunarodni projekt FISH.LOG.,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge – Izrada Studije izvodivosti za međunarodni projekt FISH.LOG, koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije,

 

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

 

23. 

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175 u vlasništvu Klein Darinke,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175 u vlasništvu Munđar Borisa

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3116 k.o. Rovinj, u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 14211 u vlasništvu Ivice Živkovića.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.