REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/122

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 20. prosinca 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

94. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za četvrtak, 23. prosinca 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Izmjene i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

 

3. Prijedlog Plana građenja, održavanja Županijskih i lokalnih cesta u 2005. godini, Županijske uprave za ceste Istarske županije

 

4. Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja postupku nabave usluge uzimanja u zakup poslovnog prostora za potrebe Euro info punkta u Puli,

 

5. Prijedlog Zaključka o naknadama za rad članova Koordinacije za ljudska prava Istarske županije i Povjerenstva za jednakost spolova Istarske županije,

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja u postupku promjene područja Općine Kršan,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji trajektnog pristaništa Brestova sa izvođačem radova ŤMONTMONTAŽA-HIDROINŽENJERINGť d.o.o. Split,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o nabavci aparata za dezinfekciju opasnog otpada,

 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji ventilacije radionica Industrijsko obrtničke škole u Puli,

 

10. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe – POZ 117 za razdoblje od 01. 01. do 30. 11. 2004. godine.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.