REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/112

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 26. studenoga 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

92. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 30. studenoga 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Program javnih potreba u kulturi za 2005. godinu,

 

3. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad,

 

4. Prijedlog Novog plana /rebalans/ građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2004. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena i dopuna prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2004. godini,

 

6. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji,

 

7. Nacrt Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Prostornog plana općine Pula,

 

8. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava ŤFondu za unapređenje i razvoj lovstvať Lovačkog saveza Istarske županije,

 

9.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu anesteziološkog aparata,

 

11.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na gatu ŤRijekať sa izvođačem radova ŤConexť d.o.o. Zagreb,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji glave gata ŤRijekať,

 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju sanacije operativne obale u Umagu sa Gradom Umagom,

 

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7778 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. Trevisol) sagrađen na zgr.k.č. 1293,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175,

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 2896 k.o. Rovinj u naravi rekonstruirani stambeni objekt (ul. Fontera bb) sagrađen na zgr. k.č. 3017,

d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 52 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. J. Rakovac 11) sagrađen na zgr. k.č. 93,

e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 141,

f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 4951 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. J. Rakovac 20) sagrađena na zgr. k.č. 142 i 146,

g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3505 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. V. Švalbe 42) sagrađen na zgr. k.č. 20113/1,

h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u k.č.br. 6426/13 površine 5510 m2 ; k.č. br. 6426/14 površine 2234 m2 i k.č. br. 6426/15 površine 3169 m2 sve upisane u zk.ul. 2521 k.o. Bale (priobalno područje između uvale San Polo i Colone)

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.