REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/101

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 17. studenoga 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

42. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 6. prosinca 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

c) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3.

a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2005. godinu (prvo čitanje)

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije

c) Prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2005., 2006. i 2007. godinu

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,

 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije,

 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije,

 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije,

 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumartsvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije,

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije,

 

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije,

 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije,

 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije,

 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Kabineta župana Istarske županije,

 

16. Prijedlog Odluke o stopama i visini vodne naknade na slivnim područjima ŤMirna – Dragonjať i ŤRaša Boljunčicať

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.