REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/92

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 21. listopada 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

89. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 26.  listopada 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

 

2. Prijedlog Zaključka o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnije ponude za održavanje županijske brodske linije ŤISTRA 1ť na relaciji Rovinj-Poreč-Novigrad-Umag,

 

3. Nacrt Zaključka o prihvaćanju Programa suradnje Istarske županije i nevladinog, neprofitnog sektora u Istri,

 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva,

 

5. Izvještaj o radu za 2003. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

 

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu konzultantske usluge valorizacije krajobraznih mogućnosti pilot-zona u sastavu Interreg III B L..O.T.O. projekta,

 

7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na dogradnji kotlovnice SŠ Mate Blažina Labin,

 

8.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji crkve Sv. Mihovil – Peroj, Banjole,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji Benediktinskog samostana i ostataka crkve Sv. Ivana, Gajana,

c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji crkve u Guranu, Vodnjan,

 

9. Dom za starije i nemoćne osobe Raša:

a) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na odluku o proširenju djelatnosti,

b) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta,

c) Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova,

 

 

10. Dom za starije i nemoćne osobe ŤAlfredo Štiglićť Pula - Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova,

 

11. Dom za starije i nemoćne osobe ŤDomenico Pergoliť Rovinj – Caca per anziani e disabili ŤDomenico Pergoliť Rovigno – Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,

 

12. Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad – Casa per anziani e disabili Cittanova – Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova (radnih mjesta),

 

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Opće bolnice Pula,

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Istarski domovi zdravlja o dopuni preuzetih preuzetih programa zakupa i o početku davanja u zakup jedinica zakupa,

 

15.

a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,

b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Bolnici „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj i utvrđivanje elemenata natječaja,

 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za izvođenje radova na sanaciji krova Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Puli,

 

18. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave zakupa poslovnog prostora za potrebe Euro-infopunkta,

 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Istarske županije (službena tajna, povjerljivo)

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.