REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/84

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 5. listopada 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

41. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 18. listopada 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3.

a) Prijedlog Odluke o prestanku mandata vijećnika Skupštine Istarske županije,

b) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije,

c) Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije,

 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2004. godinu,

 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije,

 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije,

 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe ŤAlfredo Štiglićť Pula,

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Trgovačkog društva društva IDA d.o.o. za 2003. godinu i Plan rada za 2004. godinu,

 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog eko-stožera Istarske županije,

 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša u Istarskoj županiji,

 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove ŤNatura Histricať,

 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Puli.

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.