REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/77

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 23. rujna 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

88. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 28.  rujna 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Poglavarstva Istarske županije

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2004. godine,

 

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2004. godinu,

 

4. Izmjene i dopune Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije,

 

5.       

a) Prijedlog Odluke o broju i visini stipendija Istarske županije u šk. god. 2004/05.,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Istarske županije,

 

6.       

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč o utvrđivanju visine naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće ravnatelja i visine naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća,

c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće ravnatelja i visine naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća,

d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće ravnatelja i visine naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća,

e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće ravnatelja i visine naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Rovinj,

 

8. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.5543 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1874 u vlasništvu Engels Nives Arnolongo 1, Rovinj.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.