REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/74

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 10. rujna 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

87. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 14.  rujna 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 86. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena i dopuna prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2004. godini,

 

3. Informacija o poslovanju trgovačkog društva Istarska razvojna agencija d.o.o. i plan rada za 2004. godinu,

 

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju županijske brodske linije ŤISTRA 1ť na relaciji Rovinj-Poreč-Novigrad-Umag,

 

5. Nacrt Zaključka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije ŤNatura Histricať,

 

6. Prijedlog Zaključka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Lupoglav,

 

7. Nacrt Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša u Istarskoj županiji,

 

8. Nacrt Rješenja o imenovanju članova Županijskog eko-stožera Istarske županije,

 

9. Izmjene i dopune PUP-a ŤPlava i Zelena lagunať,

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Opće bolnice Pula,

 

11.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge plakatiranja Jumbo plakata,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge plakatiranja jumbo plakata prema programu prevencije i liječenja ovisnosti,

 

 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge godišnjeg održavanja računalne opreme za potrebe upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,

 

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na zaštiti kulturnog dobra Crkve Sv. Mihovila, Vodnjan, Banjole,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na zaštiti kulturnog dobra Benediktinskog samostana i ostataka crkve Sv. Ivana, Gajana,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na zaštiti kulturnog dobra predromaničke crkve Guran, Vodnjan,

 

14.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji krova TOŠ Novigrad,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji krova SŠ Mate Blažina Labin,

c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji krova OŠ Fažana,

d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji poda, PŠ Livade,

e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji centralnog grijanja OŠ Mate Balota Buje,

 

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.4109 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr.k.č. 1798 u vlasništvu t.d. Aedificare d.o.o., Driovier 33 Rovinj,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 645 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1972 u vlasništvu Villardi Francesce, V. Švalbe 21, Rovinj,

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 194 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 714 u vlasništvu t.d. Proventus d.o.o., J. Rakovca 13, Rovinj,

d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 609 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1880 u vlasništvu Lučić Ljiljane, Švalbe 53/I, Rovinj,

e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 494 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1487 u vlasništvu Matohanca Sonje, Grisia 21, Rovinj,

f)   Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 474 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1429 u vlasništvu Silvije Benussi, Porečka 12, Rovinj.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.