REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/72

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 20. kolovoza 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

86. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 24. kolovoza 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 85. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2004. godine,

 

3. Informacija o tijeku turističke sezone (siječanj - srpanj 2004. godine),

 

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula,

 

5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku nabave uredskog materijala za potrebe upravnih odjela i službe Istarske županije,

 

6.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju sanitarija OŠ Vladimir Gortan Žminj,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji krova i dr. na zgradi Strukovne škole Pula,

c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju sanitarija Gimnazije Pula,

 

7.

a) Prijedlog Odluke po prigovoru na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za ustupanje radova na dogradnji kotlovnice Srednje škole Mate Blažina Labin,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za dogradnju kotlovnice Srednje škole Mate Blažina Labin,

 

8.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave didaktičke opreme za potrebe srednjih škola Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova Osnovne škole Fažana,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na rekonstrukciji krova Srednje škole Mate Blažina Labin,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji fasadnih stijenki Osnovne škole Vodnjan,

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova TOŠ Novigrad,

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge plakatiranja jumbo plakata prema programu prevencije i liječenja ovisnosti,

 

 

9. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.