REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/60

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 16. srpnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

85. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 20. srpnja 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 84. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Polugodišnji obračun Proračuna Istarske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine,

 

3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

4. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Programa dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

5.Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju komisije za provedbu postupka dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju teksta Natječaja za provedbu postupka dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

7. Izmjene i dopune Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Rakonek, Sv. Anton i Bolobani (Sl. novine IŽ 7/01),

 

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana,

 

10. Prijedlog Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru,

 

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka iz proračuna Istarske županije,

 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu klima uređaja za potrebe Upravnog odjela za pomorstvo, promet, i veze Istarske županije,

 

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Programa zaštite okoliša Istarske županije,

 

14. Obnova zgrade Male glagoljaške akademije u Roču:

a) Donošenje Odluke o poništenju javnog nadmetanja br. 03-23-13817,

b) Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva,

 

15.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na dogradnji kotlovnice SŠ Mate Blažina u Labinu,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju krova SŠ Mate Blažina Labin,

c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu školske opreme za OŠ Mate Demarin u Medulinu,

d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na područnoj školi Koromačno,

e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Talijanskoj OŠ Novigrad,

f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju fasadnih stjeni OŠ Vodnjan,

 

16.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na uređenju sanitarija OŠ Vladimir Gortan Žminj,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na uređenju sanitarija Gimnazije Pula,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji poda Područne škole Livade,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji centralnog grijanja OŠ Mate Balota Buje,

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji ventilacije radionica Industrijsko obrtničke škole Pula,

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji krova i centralnog grijanja Strukovne škole Pula,

 

17. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7501 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr.k.č. 374.,

 

18. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju ATP turnira CROATIA OPEN UMAG,

 

19. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju nabavke računala Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,

 

20. Prijedlog Zaključka o sponzorstvu smotri Istarskog goveda:

a) Smotre rasplodnih istarskih goveda na dan Sv. Magdalene i Dan Općine Višnjan 25.07.2004.,

b) Smotre Istarskih goveda ŤJakovljať - Općina Kanfanar, 31.07.2004.,

 

21. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava temeljem Pravilnika o poticanju uzgoja istarskih volova od 16. srpnja 2002. godine.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.