REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/58

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 02. srpnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

84. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 6. srpnja 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 83. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2004. godine,

 

 

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Prethodnog mišljenja o prijedlogu Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

 

4. Nastavak privatizacije Trgovačkog društva ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad

 

a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privatizaciji TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad, društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo,

b) Program privatizacije dijela TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad, društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo,

c) Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu privatizacije i prodaju udjela TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad,

d) Zaključak o prihvaćanju:

d.1. Poziva za prikupljanje ponuda za kupnju udjela TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad,

d.2. Nacrta Ugovora o prodaji udjela TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad (uz obročnu otplatu),

d.3. Nacrta Ugovora o prodaji udjela TD ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad (bez obročnog plaćanja),

d.4. Nacrt Ugovora o ugovaranju, naplati i evidenciji prodaje vlasničkih udjela Društva,

 

5. Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag za javnu raspravu,

 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju elaborata Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2003. godini,

 

7. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č. br. 1929, 2085/z,10071 u vlasništvu Kovačec Nenada iz Krapine, te nekretnina k.č. br. 1931, 1934, 1945/1, 1948/1, 1943, sve u u k.o. Rovinj, u vlasništvu Dalino Luigia iz Rovinja,

 

8. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.4927 k.o. Rovinj u vlasništvu Ljiljane Vučković,

 

9. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 8033 k.o. Rovinj  na zgr.k.č. 1290/Z u vlasništvu Jasne Petrović,

 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu konzultantske usluge valorizacije krajobraznih mogućnosti pilot-zona u sastavu Interreg IIIB L.O.T.O. projekta,

 

11. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Istarske županije,

 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i hortikulturno uređenje okoliša zgrade Dršćevka 3 u Pazinu,

 

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane Gimnazije Pula,

 

14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Strukovne škole Eugen Kumičić u Rovinju,

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije,

 

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu aparata za hemodijalizu,

 

17. Prijedlog Zaključka o udruživanju sredstava posebnog računa Županijskog poglavarstva ŤFond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istreť s poslovnim bankama radi kreditiranja poljoprivrednih programa u Istarskoj županiji (materijali će biti podijeljeni na sjednici).

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.