REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/56

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 11. lipnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

83. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 15. lipnja2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 82. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije za 2003. godinu,

 

3. Izmjene i dopune Statuta Istarske županije,

 

4. Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

 

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda škola,

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća ustanove Istarski domovi zdravlja,

 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru,

 

9. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume za izgradnju VIP-net antenskog stupa na k.č. 849/4 Funtana,

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad provedbom investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije u 2004. godini,

 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad provedbom investicijskog održavanja srednjih škola Istarske županije u 2004. godini,

 

12. 

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih odjela i službi Istarske županije za 2004. godinu,

b) Prijedlog Odluke o provedbi ponovnog postupka i imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije u 2004. godini,

 

13.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za nabavu školske opreme OŠ Mate Demarin u Medulinu,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na izmjeni krova Područne škole Koromačno,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za dogradnju kotlovnice Srednje škole Mate Blažina u Labinu,

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Poreč,

 

15.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Poreč,

b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Pula,

c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Rabac,

d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Rovinj,

e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2003. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad,

 

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu vozila,

 

17. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga,

 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,

 

19. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 117 za razdoblje od 01.01.do 31.05.2004. godine,

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.