REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/55

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 28. svibnja 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

82. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 01. ¸lipnja2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 81. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u travnju 2004. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o odabiru projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2004. godini,

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine,

 

5. Prijedlog Zaključka o davanju Autentičnog tumačenja Prostornog plana Istarske županije,

 

6. Prijedlog Zaključka Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2003. godinu,

 

7. Plan upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu na slivnom području VGI "Mirna-Dragonja" Buzet i VGI "Raša-Boljunčica" Labin,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave informatičke opreme,

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu školske opreme za Ekonomsku školu u Puli.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.